اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
علی اصغر بهاری
علی اصغر بهاری دانشیار دانشگاه بوعلی همدان

 • aliasghar.baharibasu.ac.ir
سردبیر
محمدقلی نادعلیان
محمدقلی نادعلیان استاد دانشگاه تهران

 • m.nadaliyaniausdj.ac.ir
مدیر داخلی
سیامک کاکه خانی
سیامک کاکه خانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 • s.kakekhanigmail.com
اعضای هیات تحریریه
نادر اسماعیل نسب
نادر اسماعیل نسب استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 • esmailnasabyahoo.com
علی‌نقی جدی
علی‌نقی جدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 • alidjeddiyahoo.com
ناهید حق نظری
ناهید حق نظری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 • nhaghnazarigmail.com
داود شریفی
داود شریفی استاد دانشگاه تهران

 • dsharifiut.ac.ir
سید مرتضی علوی شوشتری
سید مرتضی علوی شوشتری استاد دانشگاه ارومیه

 • m.alaviurmia.ac.ir
شاهین فکور
شاهین فکور دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 • fakoursyahoo.com
محمد‌قلی نادعلیان
محمد‌قلی نادعلیان استاد بازنشسته دانشگاه تهران

 • m.nadaliyaniausdj.ac.ir
محمد نوری
محمد نوری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 • m.nouriscu.ac.ir
عباس وشگینی
عباس وشگینی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 • veshkiniut.ac.ir