راهنمای نویسندگان

مقالات باید به زبان فارسی و دارای خلاصه فارسی و انگلیسی که در برنامه Word 2003 تایپ شده باشند و از طریق سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به آدرس http://vmj.iausdj.ac.ir ارسال شود.

شرایط ارسال مقالات

1- صفحه عنوان حاوی (عنوان مقاله، اسامی نگارندگان، مرتبه علمی، گروه، مرکز تحقیقات یا دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور، پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبات). عنوان مقاله با فونت B Zar 16 سیاه، اسامی نویسندگان B Zar 13 سیاه، وابستگی سازمانی B Zar 12 ، متن اصلی مقاله B Lotus 13 ، تاریخ های دریافت و پذیرش B Mitra 8 سیاه باشد.

2- عنوان مقاله در راستای هدف مطالعه و روش تحقیق می باشد. متن اصلی مقاله بصورت دو ستونی و قسمت عناوین و چکیده فارسی و انگلیسی و منابع بصورت یک ستونی باشد.

3- تعداد کلمات چکیده (حداکثر 250 کلمه) رعایت شود. چکیده مختصری از قسمتهای زیر باشد: 

الف) زمینه و هدف (Background & Purpose) ب) مواد و روش ها (Materials & Methods) ج) نتایج (Results) د) بحث و نتیجه گیری (Conclusion) ، بعد از چکیده واژه های کلیدی (Key Word)  قرار داده شود. در قسمت چکیده و متن اصلی مقاله از آوردن اصطلاحات لاتین که معادل دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند خودداری شود. در قسمت چکیده و متن اصلی مقاله زمانی که از حروف مخفف برای اولین بار استفاده شده است، عبارت به طور کامل در داخل پرانتز نوشته شود. در چکیده روش آماری مورد استفاده برای مقایسه گروه ها و سطح معنی داری اختلافات به صورت (p- valu) بیان شود. عنوان و متن خلاصه انگلیسی با خلاصه فارسی دقیقا همخوانی داشته باشد. در خلاصه انگلیسی و فارسی ذکر منبع لزومی ندارد.

4- در متن اصلی مقاله عناوین بخش ها طبق دستورالعمل مجله (مقدمه، مواد و روش ها، نتایج، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری، منابع) دقیقا نوشته شده و فونت آنها Yagut 16 سیاه باشد. زیرا بخش ها در متن مقاله فقط به خط تیره مشخص شده و از آوردن اعداد و حروف در ابتدای آنها خودداری شود.

5- در مقدمه بیان مسئله، اهمیت مشکل و عوارض ناشی از آن ، معرفی راه حل مشکل و نوه برخورد با مشکل، پیشینه تحقیق و در نهایت هدف تحقیق و فواید ناشی از اجرای آن ذکر شود.

6- در قسمت مواد و روش ها، نوع مطالعه و مکان و زمان اجرای مطالعه قید شود. همچنین مشخصات مواد و دستگاه های مورد نیاز در داخل پرانتز (نام تجاری، نام شرکت تولید کننده، نام کشور) قید شود. در این قسمت برای کلیه روش های استفاده شده منبع ارائه شود. نحوه محاسبه حجم نمونه ، تعداد حیوانات یا تعداد گروه ها ، تصادفی بودن تقسیم گروه ها، نژاد، سن، وزن حیوانات و شرایط نگهداری آنها و رعایت نکات اخلاقی و رعایت حقوق حیوانات آزمایشگاهی مشخص شود. در قسمت مواد و روش ها، جملات به صورت مجهول و در زمان گذشته نوشته شود. معیارهای دقیق ورود و خروج متغیرها مشخص شود. در قسمت مواد و روش ها، کنترل متغیرهای زمینه ای و همسان سازی آنها دقیقا بیان شود. در قسمت مواد و روش ها ، نحوه کنترل متغیرهای مخدوشگر ذکر شود. گروه ها بصورت منطقی با هم مقایسه شوند. در تجزیه و تحلیل داده ها ، ارائه داده ها ( میانگین انحراف استاندارد یا میانگین انحراف معیار ) مشخص و از روش آماری مناسب استفاده شود.

7- در قسمت یافته ها جملات در زمان گذشته نوشته شوند. در قسمت یافته ها از ادغام روش کار، بحث و نتیجه گیری خودداری شود. در قسمت یافته ها ، تعداد جداول، نمودارها و شکل ها (از نوشتن کلمات تصویر، نگاره و ... خودداری شود) متناسب با حجم مقاله تهیه شوند. جداول به فارسی نوشته شده و از راست به چپ تنظیم شوند. توجه: جداول باید با طرح ساده بدون خطوط عمودی تهیه شده و داده های جدول باید به صورت مثال مقابل نوشته شود و از هرگونه فاصله اضافی بین اعداد و علائم اجتناب شود.(مثال 84/25 +ـ 65/32). 

عنوان جدول در بالای جدول و توضیحات آماری در ذیل جدول ارائه شود. در جدول واحد سنجش پارامترها نوشته شده باشد. در جداول اختلافات معنی دار بین گروه ها با علائم (* یا #) یا حروف (a، b، c ...) به درستی مشخص شده و در زیر جدول توضیح آماری آن ارائه شود. نمودارها دارای Error Bar  بوده و اختلافات آماری بین گروه ها با استفاده از علامت گذاری مناسب مشخص شود. (نمونه جدول در بند 13) توجه: نمودارها باید ساده حتی المقدور غیر رنگی تهیه شوند و از آوردن نمودارهای تزئینی و سه بعدی اجتناب شود. در شکل ها، توضیحات کامل و تخصصی بصورت مختصر در ذیل شکل ارائه شود. شکل ها از وضوح مناسب برخوردار بوده و نشانه گداری مانند پیکان، ستاره و ... باید در روی شکل تثبیت شده باشند. توجه: در شکل های میکروسکوپیک، نوع رنگ آمیزی و درشت نمایی تصویر مشخص شود. مثال: { شکل 1- توضیح شکل  رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین، درشت نمایی 100× ) }. در قسمت یافته ها جداول، نمودارها و شکل ها با شماره در متن اصلی مقاله مرتب و مشخص شوند. توجه: بعد از شماره جدول، شکل و نمودار از علامت خط تیره استفاده شود. مثال: {جدول 1- توضیح جدول}. در قسمت یافته ها مقادیر اصلی p-value نوشته شود. توجه: pبا حروف کوچک و به شکل ایتالیک و بدون فاصله نوشته شود و مقادیر pبه فارسی و بدون فاصله نوشته شود. مثال (p=0/01). در قسمت یافته ها از تکرار نتایج همزمان به صورت جدول و نمودار خودداری شود. در داخل اشکال و جداول کلیه اعداد فارسی نوشته شده و هیچ گونه کلمات و نشانه های انگلیسی وجود نداشته باشد.

8- در قسمت بحث در مورد تمام پارامترهای مورد سنجش، بحث و تفسیر ارائه شود. مبانی نظری بحث و مطالعه انجام شده با هم مطابقت داشته و ارتباط منطقی بین اجزای گوناگون مطالعه وجود داشته باشد. موارد اتفاق نظر و یا اختلاف نظر این تحقیق با سایر تحقیقات مورد بحث قرار گیرد. در صورت وجود تناقضاتی با مطالعات دیگر توضیح و بحث منطقی ارائه شود. در قسمت بحث مکانیسم های احتمالی دخیل در تغییرات انجام شده مورد بحث قرار گیرد. در قسمت پایانی بحث، کاستی های موجود مطرح و پیشنهادات، نظرات، راهکارهای جدید و در نهایت نتیجه گیری کلی ارائه شود.

9- تنظیم ساختار و ویرایش علمی و ادبی در کل مقاله رعایت شود. جملات باید قابل فهم و سلیس باشند. فواصل بین کلمات با همدیگر و همچنین فواصل نقاط و ویرگول ها با کلمات مجاور رعایت شود. از فواصل بی مورد و اضافی بین کلمات و علائم خودداری شود (علامت نقطه، ویرگول، علامت سوال و پرانتز به کلمه ماقبل خود نزدیک و از کلمه بعدی خود به اندازه یک حرف فاصله دار باشد ) از علامت ویرگول فارسی (،) در متن فارسی و از علامت (,) در متن انگلیسی استفاده شود. حذف فاصله در کلمات مرکب رعایت شود. (مثال: می شود به صورت می‌شود و دام ها به صورت دام‌ها نوشته شود. توجه: (ها) جمع چسبیده نوشته نشود. (مثال: سگها به صورت سگ‌ها نوشته شود ). کلمات مرکب سر‌هم نوشته شود (مثال: گلیکو پروتئین به صورت گلیکوپروتئین و نتیجه گیری به صورت نتیجه‌گیری نوشته شود. ). در نوشتن اعداد اعشاری به فارسی به جای علامت ممیز (/) از ویرگول و نقطه و ... استفاده نشود. (مثال: 56/25 ). در نوشتن اعداد به صورت درصد به جای علامت (٪) از کلمه درصد استفاده شود. (مثال 25 درصد ). برای نشان دادن درجه حرارت به جای علامت (c) از عبارت درجه سانتی گراد استفاده شود. (مثال: 25 درجه سانتی‌گراد).

10- نحوه ی ارجاع منابع در متن اصلی مقاله بصورت زیر باشد: مثال: یک نفر فارسی (حقوقی،1390)، یک نفر انگلیسی (Philips,2012). دو نفر فارسی (موسوی و الهی،1390)، دو نفر انگلیسی (Lanktree and Briere,2012).  بیش از دو نفر فارسی (منادی و همکاران،1389)، بیش از دو نفر انگلیسی (Mariel, et al.,2009). منابع متعدد (Philips,2012; Lanktree and Briere,2012; Mariel, et al.,2009; ؛ جلالی و همکاران،1391). در داخل متن نام نگارندگان غیر فارسی باید با قلم Times New Roman  12 بوده ولی علامت پرانتز () با فونت فارسی B Lotus 13 نوشته شود. در نقل قول مطالب در متن اصلی مقاله اسامی نویسندگان انگلیسی باید به فارسی آوا نویسی شود مثلا "هاریسون" به جای "Harrison" . به عنوان نمونه: براساس مطالعات انجام شده توسط هاریسون و همکاران در سال 2012 مشخص شده است  (Harrison, et al.,2010 . توجه: حداکثر تعداد منابع فارسی و لاتین در مجموع بیش از 30 مورد نباشد.

11- در رفرانس نویسی آیین نگارش مجله بطور کامل رعایت شود . در قسمت منابع ، از منابع جدید و معتبر استفاده شود. اول منابع فارسی بعد منابع لاتین آورده شده و بر اساس حروف الفبا مرتب شده باشند. در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از شش نفر باشد بعد از نام نفر ششم از عبارت et al., به شکل ایتالیک استفاده شود. نام مجلات بطور کامل نوشته شود (از نوشتن نام مجلات به شکل مخفف خود داری شود ). سال انتشار و شماره چاپ طبق نمونه زیر نوشته شود . نقطه ها ، ویرگول ها و فواصل به دقت رعایت شوند.

نمونه مجله فارسی:

  • جلالی ، م ، عابدی، د، اصغری ، غ. و رضایی، ز. (1386). بررسی اثر ضد میکروبی چند نوع عصاره مختلف میوه گیاه Pycnocycla spinosa . مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، دوره17، شماره 59، صفحات :76-86.

نمونه مجله انگلیسی

  • Wolf, D.P., Mastroianni, L. (1975). Protein composition of human uterine fluid. Fertility and Sterility, 26(3):240-247
  • Saleha, M ., Al-salahyb, M., Sanousic, S., (2008). Corpuscular oxidative stress in desert sheep naturally deficient in copper . Small Ruminant Research, (80): 33-38.

کتاب انگلیسی:

  • Ho, M.T., Saunders, C.E., (1990). Current Emergency Tiagnosis and Treatment . 3rd ed., New jersy : Appleton and Lang, 258-299.

نمونه فصلی از کتاب انگلیسی:

  • Champion, R.H., (1998). Disorders of sweat glands. In: Rook Textbook of Dermatology.

Champion,  R.H., Burton,  j.L. and  Burns, D.A. editors. 6th  ed., Oxford: Blackwell Science, 1985-2002.

نمونه کتاب فارسی :

  • پور نوایی، م . (1386) . معرفی گیاهان دارویی ضد سرطانی ایران . چاپ اول ، انتشارات موسسه ی تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور ، تهران، ایران، 20

نمونه کتاب فارسی ترجمه:

  • رضایی، ع . و حاجی زاده ، ا. (1377). بیهوشی دامپزشکی ، (ترجمه). تالیف: اسکاردا، مویر و بدنارسکی. انتشارات نوربخش ، تهران ، ایران ، 24-12.

12- خلاصه مقاله ی انگلیسی کلا بافوت Times NewRomanبوده و طبق سایزهای مشخص شده باشد:

  

The study of fat and protein milk changes in relation to rumen PH

In dairy cow(12 Bold)

 

            Ahmadi Roozbahani, M. 1* , Nadalian, M. G.2 , Badiei, A.3 (11 Italic)

1. Department of Veterinary,  Islamic Azad Universitty , Kermanshah Branch,
College of agriculture, Kermanshah, Iran (10 Italic

2.Department of Clinical Sciences ,Faculity of Veterinary Medicine, of Tehran University. Tehran, Iran          

3.Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University , Karaj Branch , Karaj, Iran.

 

(Received : Nov.2013   Accepted:Des.2013) (9 italic)

 

Abstract(10 Bold)

This study was done to investigate the relation between fat and protein milk with rumen pH changes and subacute ruminal acidosis in some dairy herds. For this purpose 7 dairy herds in Alborz and Tehran provinces of Iran were selected. In each herd 12 cows between 60-150 days of lactation were randomly selected. Milk samples were collected. Rumen fluid were collected by rumenocentesis and ruminal fluid pH was measured with portable pH meter. Data were statistically analysed for correlation. The results showed that there were no significant correlation between milk fat and ruminal pH. The correlation between milk protein and ruminal pH were statistically significant. The level of significance was showed with p

      

      Key words: Milk fat, Milk protein, Rumenocentesis, Dairy cow , Rumen PH (10)

  *- Corresponding Author,s E.Mail : maroozbahani89@yahoo.com(9)        

 

13-نمونه ی جدول (فونت داخل و توضیحات جدول (12 B Mitra)

 

جدول 1-میانگین (SD±)، حداقل و حداکثر میزان مس سرم گوسفندان

در فصول مختلف سال (µg/ml)


 

 
   

فصل                تعداد             میانگین              انحراف معیار       حداقل            حداکثر


 

بهار(a)            3/38           ./31                 0/6              bc  1/27                 50

تابستان(b)         3/57           0/28                   0/65              ad 1/27                 50

   پاییز(c)             4/05               1/18              0/52                ad 1/91               50

زمستان(d)         2/04           0/23               0/14                bc   1/21              50


 

حروف d,c,b,a به ترتیب نشان دهنده ی فصول بهار ،تابستان،  پاییز، زمستان می باشند.

و وجود هر حرف در هر خانه نشان دهنده ی وجود اختلاف معنی دار با فصل مربوطه است.

 

14- گزارشات درمانگاهی و آزمایشگاهی : این گزارشات باید مشتمل بر عنوان (طبق بند 1 و 2) ، چکیده فارسی و انگلیسی (طبق بند 3) ، مقدمه، گزارش درمانگاهی ( تاریخچه بیمار و بیماری ) ، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد و از نظر فونت و سایز همان موارد مقالات تحقیقاتی لحاظ شود.

 

<< دفتر مجله از بررسی مقالات ارسالی خارج از فرمت معذور است.>>