مقاله پژوهشی

1. ارتباط بین میزان نرمی زوائد عرضی مهره‌های کمری با هایپوفسفاتمی در گاو

صفحه 1-8


2. اثر افزودن 4- هیدروکسی تمپو (تمپول) به رقیق کننده تریس- اسید سیتریک بر قابلیت نگهداری اسپرماتوزوئیدهای گاومیش

صفحه 9-20


3. بررسی فراوانی سالمونلوز گوساله در گاوداری‌های استان کرمانشاه

صفحه 21-28


4. ارتباط بین غلظت آمیلوئیدA و هاپتوگلوبین شیر با الگوی الکتروفورتیک پروتئینهای سرم شیر گاو به روش SDS-PAGE درورم پستان تحت بالینی ناشی ازعوامل میکروبی شایع در ایران

صفحه 29-40


5. بررسی فراوانی الگوهای هیستوپاتولوژیک ضایعات ریوی شتر یک کوهانه (Camelus deromedarius) کشتاری در شهرستان قم

صفحه 41-48


6. بررسی میزان شیوع سرمی توکسوپلاسموز درگاو،گوسفند و بز با استفاده از روشهای الایزا و ایمونوفلورسانس آنتی بادی غیر مستقیم دراستان لرستان

صفحه 49-56


7. بررسی فراوانی میکروسکوپیک انواع زخم شیردان در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه‌ صنعتی شهرستان سنندج

صفحه 57-70


8. بررسی مقادیر سرمی ویتامین A و بتاکاروتن در گوساله های تازه متولد شده نژاد هلشتاین

صفحه 71-78