مقاله پژوهشی

1. مطالعه پرتونگاری پیوند غضروف در ترمیم نقیصه تجربی استخوان زند زبرین در خرگوش

صفحه 1-8


2. بررسی عوامل باکتریایی سقط جنین گوسفندان در استان همدان

صفحه 9-14


3. بررسی میزان آلودگی به متانوموویروس و آنفلوانزای پرندگان (تحت تیپ H9N2) در موارد سندرم تنفسی در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان

صفحه 15-22


4. بررسی اثر سم دیازینون بر فاکتورهای خونی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus kutum)

صفحه 23-32


5. اثر مکمل یاری با سیر خوراکی (Allium sativum) بر میزان تغییرات سطح سرمی لیپیدها و لیپوپروتئین ها در موشهای صحرایی نر تغذیه شده با کلسترول

صفحه 33-40


6. اثرجاذب آلی مایکوزرب بر برخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی طیور گوشتی مبتلا به آفلاتوکسیکوزیس

صفحه 41-50


7. بررسی آلودگی‌های کرمی دستگاه گوارش گوسفندان مناطق مختلف شهرستان ابهر با استفاده از آزمایش مدفوع

صفحه 51-58


8. بررسی اثرات سطوح مختلف گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

صفحه 59-66


9. بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفند مغانی

صفحه 67-74


10. بررسی اهمیت تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی سرم در محاسبه میزان خطر بروز جابجایی شیردان در گاوهای شیری با استفاده از مدل آماری رگرسیون لوجستیک

صفحه 75-88