مقاله پژوهشی

1. محاسبه اولتراسونوگرافیکی کوتاهی نسبی قلب در سگ

صفحه 1-6


2. تأثیر سطوح مختلف پرلیت بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز روده کوچک جوجه‌های گوشتی

صفحه 7-14


3. بررسی اثر غلظت‌های مختلف فسفر بر رشد جلبک سیانوباکتر Jaaginema sp. و تأثیر سمیت آن بر آبزیان

صفحه 15-20


4. بررسی مقادیر سرمی گلوکز، لیپیدها و لیپوپروتئینها بعد از تجویز 3 و4 متیلن دی‌اکسی‌مت آمفتامین(اکستازی) در سگ

صفحه 21-28


5. بررسی شیوع بیماری و تغییرات هیستوپاتولوژیک در آنتریتهای انگلی طیور گوشتی و اثر آن بر ضریب تبدیل غذایی در شهرستان مهاباد

صفحه 29-36


6. بررسی کارایی واکسن ویبروماکس خوراکی برافزایش مقاومت به استرسهای شوری و فرمالین در پست لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)

صفحه 37-42


7. بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک ناشی از آلودگیهای کرمی در روده طیور بومی اطراف شهرستان ارومیه

صفحه 43-48


8. بررسی تجربی علائم چشمی هیپرناترمی در رت، خوکچه و خرگوش

صفحه 49-56