مقاله پژوهشی

1. مروری بر ریخت‌شناسی اتولیت‌در برخی از ماهیان اقتصادی سطحزی خلیج‌فارس

صفحه 1-10


2. بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک روند استخوانی شدن داخل غضروفی در جنین جوجه

صفحه 11-22


3. ارزیابی بالینی اثر درمانی اسپری دی‌کلروفن در درمان درماتیت انگشتی گاوهای شیری

صفحه 23-30


4. بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم بر میزان وابستگی به مرفین در موش

صفحه 31-38


5. بررسی تأثیر سه نوع مکمل‌ معدنی بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار

صفحه 39-46


6. پیشگیری از استفراغ ناشی از زایلازین در سگ با استفاده از دگزامتازون و مقایسه آن با متوکلوپرامید

صفحه 47-52


7. بررسی تغییرات اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان کردستان، سال 1385

صفحه 53-58


8. مطالعه تأثیر سطوح مختلف کنجاله پنبه دانه بجای پودر ماهی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان

صفحه 59-66


9. بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری گامبورو در جوجه‌های گوشتی استان اردبیل طی سال‌های1384تا 1386

صفحه 67-73