بررسی میزان شیوع سرمی توکسوپلاسموز درگاو،گوسفند و بز با استفاده از روشهای الایزا و ایمونوفلورسانس آنتی بادی غیر مستقیم دراستان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توکسوپلاسموز یک بیماری زئونوز ناشی از تک یاخته داخل سلولی توکسوپلاسما گوندی است که تاکنون در لرستان بررسی نشده است ، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgG ) در نشخوارکنندگان اهلی بر اساس متغیرهای گونه و جنس دام، و منطقه جغرافیایی انجام شد. بدین منظور از مهر تا اسفند 1391 با مراجعه به کشتارگاههای  خرم آباد ، بروجرد و الیگودرز، تعداد 760 نمونه خون (174 نمونه از گاو ، 398 نمونه ازگوسفند و 188 نمونه از بز ) جمع آوری شد. نمونه های سرم گوسفند و بز با روش الایزای غیرمستقیم  بررسی و نتایج بر اساس نسبت درصد  مقدار جذب نوری سرم نمونه به شاهد محاسبه می گردید، بطوریکه نسبت 30 درصد ≤ منفی  و 50 درصد ≥ مثبت تلقی می شد. نمونه های سرم گاو با آزمایش ایمونوفلورسانس آنتی بادی غیرمستقیم  بررسی و عیار   1:16 ≥  مثبت تلقی می گردید. در این بررسی میزان شیوع IgG  در گاو، گوسفند و بز به ترتیب 73/28 درصد، 01/53 درصد و 06/51 درصد بود. آنالیز آماری نتایج، نشان داد که از نظر گونه و جنس دام، اختلاف آماری معنی داری وجود دارد، بطوریکه کمترین آلودگی در گاو و بیشترین آلودگی در گوسفند مشاهده شد. همچنین میزان آلودگی در جنس ماده بیشتر از جنس نر بود، ولی برحسب منطقه جغرافیایی اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت (p<0.05 ). از آنجا که در استان  لرستان نیز مانند سایر نقاط کشور، توکسوپلاسموز گوسفند و بز، فراوانی بالایی دارد و گوشت این دامها به عنوان منبع پروتئینی مهم محسوب می گردد ، برای پیشگیری از  بیماری ، اطلاع رسانی و آموزش همگانی  ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of Toxoplasmosis in Cattle, Sheep and Goat, Using ELISA and Indirect Immunoflorescent antibody (IFA) Methods in Lorestan Province

چکیده [English]

Toxoplasmosisa zoonotic disease caused by the intracellular protozoan of Toxoplasmagondii, has not been examined in Lorestan yet; so this study aimed at the prevalence rate of IgG in the domestic ruminants, based on the variable factors of species, sex and geographic region. Therefore, from October to February 2012, 760 blood samples (174 samples from Cattles, 398 samples from sheep, and 188 samples from goats) were collected from the slaughterhouses of Khoramabad, Boroujerd and Aligoudarz. The serum samples of the sheep and goats were examined by indirect ELISA method, and the results were calculated based on the ratio of the the absorbance value of the samples to the positive control, so that ≤30% was considered as negative, and ≥50% as positive. The Cattle serum samples were examined via Indirect Immunoflourecence antibody test, and the titer≥1:16 were considered as positive. In this study, the IgG prevalence rate in the cattle, sheep and goat was respectably 28.73%, 53.01%, and 51.66%; and the statistic analysis of the results, demonstrated that based on the sex and species, there was a considerable statistic difference, so the Lowest infection ratewasseen in the cattle, and the most infection rate in the sheep, so the prevalence rate in females was higher than males but no statistic difference was seen geographically (p<0.05). Since, there is a high frequency rate of Toxoplasmosis in the sheep and goats of Lorestan, like other parts of the country, and the importance of their meat which is considered as amain source of protein, public informing and training is essential topreventethe disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Toxoplasmosis
 • Elisa
 • Indirect Immunoflourecence antibody
 • Lorestan
 • ruminants
 • هاشم‌زاده فرهنگ، ح. نوذری ، ن.  موذنی، ف .(1389). بررسی میزان شیوع سرولوژیک توکسوپلاسموزیس در گوسفندان و بزهای شهرستان تبریز به روش الایزا، مجله دامپزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز،4(3)، 757-753
  • Dubey, J.P., Sundberg , J.P., Matiuck, S.W., (1981a). Toxoplasmosis associated with abortion in goats and sheep in Connecticut. American Journal of Veterinary Research. (42): 1624–1626
  • Dubey, J.P., Welcome, F.L., (1988). Toxoplasma gondii induced abortion in sheep.Journal of the American Veterinary Medical Association. (193): 697–700.
  • Dubey, J.P., (1996). strategies  to reduce transmission of  Toxoplasma gondii  to animal  and human.veterinary parasitology.(64):65-70
  • Dubey, J.P., (2004). Toxoplasmosis a water borne disease.veterinary parasitology.(126): 57-72
  • Dubey, J.P., Jones,J.L., (2008). Toxoplasma gondii infection in humans and animals in the United States.International Journal for Parasitology. (38): 1257–1278
  • Dubey, J.P., Desmonts, G., (1987). Serological responses of equids fed    Toxoplasma gondii oocysts. Equine Veterinary Journal. 19(4): 337-339.
  • Fayer, R., (1981). Toxoplasmosis update and  public health implications.Canadian Veterinary Journal . (22): 344-352
  • Hamidinegat, H.,  Goraninegad, S., Ghorbanpoor, M.,  Nabavi, L., Akbarnejad, F., (2008).  Role of Toxoplasma gondii in Abortion of ewes in Ahvaz (south-west, Iran). Bulletin of Veterinary Institute in Pulawy.52(3): 369-371.
  • Hashemi-Fesharki, R., (1996). Seroprevalence  of  Toxoplasma gondii in cattle, sheep, and goats in Iran. Veterinary Parasitology. (61):  1-3.
  • Hoghoogi-Rad, N., Razi-Jalali,M., Sadre-Bazzaz , A.R., Seadat-Amolii, M., Ataiikachooii, S., Bozorgnia,A., (1995). Toxoplasmosi in cats, sheep, cattle and some birds in Ahwaz area. Center of Khoozestan province, Iran:Abstracts.XXV Congress of the World Veterinary Association,Yokohama, Japan.
  • Matsuo, K.,Husin, D ., (1996).  A survey  Of  Toxoplasma gondii antibodies in goats and cattle in Lampung province, Indonesia. Southeast Asian Journal Tropical Medicine and Public Healt.27 ( 3): 554-5.
  • Nematollahi, A., Moghddam, GH., (2008). Survey on Seroprevalence of Anti-Toxoplasma  gondii  Antibodies  in Cattle  in Tabriz (Iran) by IFAT . American Journal of Animal and Veterinary Sciences. (3): 40-42
  • Pita Gondim, L.F., Barbosa, H.V.,RebeiroFilho, C.H.A., Saeki, H., (1999). Serological survey of antibodies to Toxoplasma gondii in goats, sheep, cattle and water buffaloes in Bahia State, Brazil. Veterinary Parasitology. (82): 273-276.
  • Sharif, M., Gholami, Sh., Ziaei, H., Daryani, A., Laktarashi,B., Ziapour, S.P., Rafiei, A., Vahedi,M., (2007). Seroprevalence of  Toxoplasma gondiiin cattle, sheep and goats  slaughtered  for food in  Mazandaran province, Iran , The Veterinary Journal. (174): 422-424.
  • Uggla, A., Buxton, D., (1990). Immune responses against Toxoplasma and Sarcocystis infections in ruminants: diagnosis and prospects for vaccination.Reviewscientific technical of  international Epizootiology.9 (2): 441-462
  • Voller, A,. Oneill ,P., (1971). Immunoflurescence methods suitable for large scale application to malaria.Bulletin of the World Health Organization .(45): 524-529
 • تاریخ دریافت: 31 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 31 مرداد 1400