بررسی فراوانی الگوهای هیستوپاتولوژیک ضایعات ریوی شتر یک کوهانه (Camelus deromedarius) کشتاری در شهرستان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شتر یکی از سازش پذیرترین حیوانات صحرا ست و بیماری های ریوی در شتر بیانگر یکی از مهم‌ترین موارد ارجاعات کلینیکی در این گونه دامی می باشد. در تحقیق پیش رو که در طول دوره نحر شتر در پاییز و زمستان سال 1391  و در کشتارگاه شهرستان قم به اجرا در آمد، از مجموع100 نفر شتر که  به  صورت تصادفی و در دفعات مختلف تحت معاینات و بازرسی های پس از کشتار قرار گرفتند،  در مجموع 46 لاشه واجد یک یا بیش از یک ضایعه ماکروسکپی در ریه تشخیص، و ریه های دارای ضایعه ضبط شدند. از موارد مثبت با ضایعات ماکروسکپی، پس از تهیه عکس های ضروری، نمونه بافت ریوی در ابعاد مناسب اخذ، در فرمالین بافر 10 درصد تثبیت، و تحت روش های معمول هیستوتکنیک، بلوک های پارافینی تهیه گردید. در نهایت مقاطع 5 میکرونی آماده و به  روش H&E  رنگ آمیزی شدند. در مطالعه مقاطع رنگ آمیزی شده عمده ترین ضایعات مشاهده شده در ریه شترهای نحر شده عبارت بودند از:  پنومونی بینابینی 31 مورد (39/67 درصد)؛ برونکوپنومونی فیبرینی 19 مورد (3/41 درصد)؛  برونکوپنومونی چرکی 21 مورد (65/45 درصد)؛ پنوموکونیوزیس 15مورد (60/32 درصد )؛ پنومونی انگلی شامل کیست هیداتیک و حضور لارو انگل در مجاری تنفسی  به ترتیب 3 و 2 مورد (52/6 درصد و34/4 درصد)؛ کیست کلسیفه 4 مورد (89/8 درصد)، آتلکتازی 8 مورد (39/17 درصد )، و آمفیزم ریوی 18 مورد (13/39 درصد). در این مطالعه نیز همچون مطالعات گذشته که در شهرستان های تهران و سمنان بعمل آمده بود، مشاهده شد که پنومونی بینابینی شایع‌ترین ضایعه ریوی در شتر و عامل اصلی حذف 39/67 درصد  ریه شترهای ذبح شده در کشتارگاه مورد نظر در شهرستان قم می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on Histopathologic Patterns of Pulmonary Lesions in Slaughtered Camels (Camelus deromedarius) in Qom, Iran

چکیده [English]

Pulmonary diseases in camelids represent one of the major complaints in camelid veterinary practice. The present study was undertaken during autum and winter 2012 to investigate histopathologic patterns of pulmonary lesions in camels (Camelus deromedarius) slaughtered in Qom slaughterhouse. In this study, 46 out of 100 carcases inspected randomly at postmortem, found with one or more pulmonary lesions. Proper tissue samples obtained from lungs with macroscopic lesions, fixed in 10% neutral buffer formaldehyde, processed for routin histopathological techniques, and finally sections of 5µm thickness cut and stained by H&E staining techniques. The major pulmonary lesions encountered on camel lungs were as follow: interstitial pneumonia, 31 (67/39%); fibrinous bronchopneumonia, 19 (41.3%), purulent bronchopneumonia,21(45/65%); pneumoconiosis, 15 (32.60%); hydatidosis 3 (6.52%); verminus  pneumonia 2 (4.34%); calcified cyst 4 (8.89%); atelectasis 8 (17.39%); pulmonary emphysema 18 (39.13%).As the results indicate, the interstitial pneumonia was considered as the most common pulmonary lesion in camels and was the major factor of condemnation (67/39%) of lungs in this species in this Qom slaughterhouse.

کلیدواژه‌ها [English]

 • camel
 • Lung
 • Lesion
 • slaughterhouse
 • Histopathology
 • Qom
 • جمشیدی، ک. (1390). مطالعه کشتارگاهی میزان نسبی شیوع الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات ریوی در شتر
  (Camelus deromedarius) ، سمنان. مجله پاتوبیولوژی مقایسه ای، علمی – پژوهشی، سال هشتم، زمستان، شماره 4، 1390، ص 651-656
  • Aiello, E.S., Mays, A., (1998). The Meck Veterinary Manual, 8th ed. Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA.
  • Bancroft, J. D., Stevens, A., (1990). Theory and Practice of Histological Techniques. 3rd Ed., Churchill Livingston, London, UK
  • Bekele T., Woldeab, T., Lahlou-kassi, A. Sherington, J., (1992). Factors effecting morbidity and mortality on-farm and on-station in the Ethiopian highland sheep, Acta Tropica,52 , 99-109.
  • Bekele, S. T., (2008). Gross and microscopic pulmonary lesions of camels from Eastern Ethiopia Tropical Animal Health Production. Jan; 40(1): 25-8.
  • Blood, D.C., Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W., Constable, P.D., (2007). Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats, 10th ed. Saunders, Ltd, 2065.
  • Brodgen, K.A., Lehmkuhl, Howard, D., Cutlip, Randall, C., (1998). Pasteurella haemolytica complicated respiratory infections in sheep and goats. Veterinary Research 29 (3–4), 233–254.
  • Dorman, A. E., (1986). Aspects of the husbandry and management of the genus Camelus. In A.  Higgins (Ed.), the camel in health and disease (3–20). London: Balliere Tindall.
  • Gracey, J.F., Collins, D.S., Huey, R.J., (1999). Meat Hygiene, 10th ed. W.B. Saunders Company, Ltd, 261–287.
  • Hansen, H.J., Jama, F.M., Nilson, C., Norrgen, L. Abdurahman, O.S., (1989). Silicate pneumoconiosis in camels (Camelus dromedaries L) Zentralblatt fur veterinrmedizin. Reihe A, 36, 789-796.
  • Hansen, H.J., Jama, F.M., Nilson, C., Norrgen, L. Abdurahman, O.S., (1989). Silicate pneumoconiosis in camels (Camelus dromedaries L) Zentralblatt fur veterinrmedizin. Reihe A, 36, 789-796.
  • Herenda, D., Chambers, P.G., Ettriqui, A., Seneviratna, P., da Silva, T.J.P., (2000). Manual on meat inspection for developing countries. FAO Animal Production and Health Paper 119. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
  • Kambarage, D.M., Kimera, S.I., Kazwala, R.R., Mafwere, B.M., (1995). Disease conditions responsible for condemnation of carcasses and organs in short-horn Zebu cattle slaughtered in Tanzania. Prev. Vet. Med. 22, 249–255.
  • McGavin, M., Zachary, F., (2007).  Pathologic Basis of Veterinary Disease, 4th Editione.
  • Nonga, H.E., Mellau, L.S.B., Karimuribo, E.D., (2010).  A slaughterhouse survey of lung lesions in slaughtered stocks at Arusha, Tanzania Preventive Veterinary Medicine 97, 77–82.
  • OIE Classification of Diseases. Office International des Epizooties website 1/4/2003 <http:/www.oie.int
  • Shafiq Chadhryi Ali, M., Farooq. U., (2009). Continuing education article camel rearing in cholistan desert of pakistan. Pakistan Veterinary Journal, 29(2): 85-92. 85
  • Skidmore, J. A., (2005). Reproduction in dromedary camels: An update. Animal Reproduction, 2, 161–171.
  • Wilson, R. T., (1998). Camel. In: R. Costa (Ed.), the tropical agricultural series. Centre for Tropical Veterinary Medicine, University of Edinburth.
 • تاریخ دریافت: 31 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 31 مرداد 1400