ارتباط بین غلظت آمیلوئیدA و هاپتوگلوبین شیر با الگوی الکتروفورتیک پروتئینهای سرم شیر گاو به روش SDS-PAGE درورم پستان تحت بالینی ناشی ازعوامل میکروبی شایع در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ورم پستان، شایع‌ترین و پرهزینه ترین معضل گله های گاو شیری است به طوری که بر تولید و کیفیت شیر تاثیر سوء می‌گذارد. هدف از این مطالعه مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئینهای سرم شیردرگاوهای سالم ومبتلابه ورم پستان تحت بالینی ناشی ازعوامل میکروبی شایع درایران به روش SDS-PAGE باهاپتوگلوبین وآمیلوئید A شیر و نیز مقایسه ارزش تشخیصی آمیلوئید A شیر، آلبومین، آلفالاکتالبومین، بتالاکتوگلوبولین و ایمونوگلوبولین سرم شیر  با شمارش سلول های سوماتیک در تشخیص ورم پستان تحت بالینی است.پنجاه و نه راس گاو نژاد هلشتاین به طور تصادفی از 5 گاوداری استان تهران انتخاب شدند. نمونه های شیر از گاوهای سالم و مبتلا به ورم پستان تحت بالینی اخذ گردید. نمونه های شیر به دو قسمت مجزا تقسیم شد که یک قسمت به منظور شمارش سلول‌های سوماتیک و کشت باکتریولوژیک در مجاورت یخ به آزمایشگاه میکرب‌شناسی و قسمت دیگر جهت جداسازی سرم شیر و آماده سازی برای الکتروفورز و نیز اندازه گیری پارامترهایی مانند: آمیلوئید A، پروتئین تام، آلبومین، آلفالاکتالبومین، بتالاکتوگلوبولین و ایمونوگلوبولین سرم شیر به آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی ارسال شد. به منظور تفکیک پروتئین‌های سرم شیر از روش الکتروفورز SDS-PAGE استفاده شد. آمیلوئید A شیر در نقطه برش 52/0 میلی‌گرم در لیتر، صحیح‌ترین تست در بین سایر پارامترها در تشخیص ورم پستان تحت بالینی بود. از طرفی مقایسه بین الگوی الکتروفورتیک سرم شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی با گاوهای سالم نشان داد که در سرم شیر گاوهای مبتلا، باندهایی با وزن مولکولی بالا در محدوده 170-70 کیلودالتون وجود داشتند که در گاوهای سالم هیچ باندی در این محدوده موجود نبود. نتیجه گیری، به نظر می‌رسد که SDS-PAGE می تواند به عنوان یک آزمون مناسب در تشخیص ورم پستان تحت بالینی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Milk Amyloid A and Haptoglobin concentrations and the electrophoretic pattern of bovine serum milk proteins using SodiumDodecylSulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) in subclinical mastitis caused by common pathogens in Iran

چکیده [English]

Mastitis is a widely occurring and costly disease in the dairy industry. It remains the most common infectious disease in dairy cattle and the most costly disease affecting the dairy industry. The objective of the present study was to compare the electrophoretic patterns of milk serum proteins from cows with sub-clinical mastitis with healthy cows using SDS-PAGE methodand milk amyloid A (MAA)and Haptoglobin (Hp) concentrations for the diagnosis of bovine subclinical mastitis caused by common pathogensin Iranand alsocomparison between clinical accuracy of MAA, albumin, α- lactalbumin, β-lactoglobulin and Immunoglobulin with determination of somatic cell count in the diagnosis of bovine subclinical mastitis.Milk samples from 59 Holstein cows were randomly selected from five commercial dairy herds in Tehran province, Iran. The milk samples were taken from healthy cows and cows with subclinical mastitis. Milk samples were divided into 2 aliquots; one part was sent to microbiological laboratory for somatic cell count and bacterial culture in the ice bag and the other part was sent to the clinical pathology laboratory Milk serum was isolated and used for electrophoretic and other analytical studies, including MAA, total protein, albumin, α- lactalbumin, β-lactoglobulin and Immunoglobulin measurements.SDS-PAGE method was used for fractionation of serum milk proteins.Milk Amyloid A according at a cut-off point of 0.52 mg/l showed 100% sensitivity and 100% specificity and was regarded as the most accurate method in diagnosis of subclinical mastitis, while determination of the β-lactoglobulin had a little diagnostic value (p = 0.015). On the other hand, comparison between electrophoretic patterns of healthy and mastitic serum milk showed that higher molecular weight bands appeared in the milk of mastitic cows in the range of 70-170KDa, while milks from healthy cows did not show any bands in this range. The results of the present study show thatthe SDS-PAGE method can be a helpful test in diagnosis of subclinical mastitis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • subclinical mastitis
 • Milk Amyloid A
 • Milk serum protein
 • SDS-PAGE Electrophoresis
 •  اطیابی، ن. (1384). کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی روش های آزمایشگاهی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات: 297-291.
 •  محمدصادق، م. (1388). ورم پستان در دام های شیری. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، صفحات: 150-17، 245-213.
  • Bailey, T., (2007). Negative influence of subclinical mastitis.Virginia Cooperative Extension. Available at: http://www.ext.vt.edu/news/periodicals/dairy/1996-10/subclinmast.html. Accessed August 16.
  • Batavani, R.A., Asri, S., Naebzadeh H., (2007). The effect of subclinical  mastitis on milk  composition in dairy cows. Iranian Journal of Veterinary Research; 8(3).  205-211.
  •  Eckersall, P.D., Young, F.J., McComb, C., Hogarth, C., Safi, S., Weber, A., McDonald, T., Nolan, AM., Fitzpatrick, JL., (2001). Acute  phase  proteins  in  serum  and  milk  from  dairy  cows with clinical mastitis.  Veterinary Record; 148: 35–41.
  •  Harmon, R.J., Eberhart, R.J., Jasper, D.E., Langlois, B.E., Wlison, R.A., (1990).  Microbiological  procedures  for  the  diagnosis  of  bovine udder  infection. Arlington VA.USA:  National Mastitis Council Inc.
  •  Harmon, R.J., Schanbacher, F.L., Ferguson, L.C., Smith, K.L., (1976). Changes in lactoferrin, immunoglobulin G, bovine serum albumin and alphalactalbumin during acute experimental and natural coliform mastitis in cows. Infect Immun; 13: 533.
  •  Hogarth, C.J., (2001). Acute phase response in bovine mastitis. Second European Colloquiurn on acute phase protein. University of Bonn. Germany.
  •  Horadagoda, N.U., Knox, K.M., Gibbs, H.A., Reid, S.W.J., Horadagoda, A., Edwards, S.E.R., Eckersall, P.D., (1999). Acute  phase  proteins  in  cattle:  discrimination  between  acute  and  chronic  inflammation. Veterinary Record; 144(16):  437-441.
  •  Ishikawa, H., Shimizu, T., (1982).  Protein  composition  of  whey  from  subclinical  mastitis  and  effect of treatment  levamisole.  Journal of Dairy Science; 65:  653-658.
  •  Kaneko, J., Harwey, J.W., Bruss, M.L., (2008). Clinical biochemistry of domestic animals. 6th Ed. University of California, Davis, America: 117-148.
  •  Kitchen, B., (1981). Review of the progress of dairy science: Bovine mastitis: milk compositional changes and related diagnostic tests. Journal of airy Research; 48: 167-188.
  •  McDonald, T.L., Larson, M.A., Mack, D.R., Weber, A., (2001). Elevated extrahepatic  expression and secretion of mammary-associated  serum  amyloid A3 (M-SAA3) into colostrum. Veterinary Immunology and Immunopathology; 83(3-4):203-211.
  •  Munro, G.L., Grieve, P.L., Kitchen, B.J., (1984). Effects of mastitis on milk yield, milk composition, processing properties and yield and quality of milk products. Aust J Dairy Technol; 39: 7-16
  •  Randolph, H.E., Erwin, R.E., Richter, R.L., (1974). Influence of mastitis on properties of milk: Distribution of milk proteins. Journal of Dairy Science; 57: 15-18.
  •  Schepers, A.J., Lam, T.J.G.M., Schukken, Y.H., Wilmink, J.B.M., Hanekamp, W.J.A., (1997). Estimation of variance components for somatic cell counts to determine thresholds for uninfected quarters. Journal of Dairy Science; 80: 1833.
  •  Shamay, A., Homans, R., Fuerman, Y., (2005). Expression of albumin in non-hepatic tissues and its synthesis by the bovine mammary gland. Journal of Dairy Science; 88: 569-576.
  •  Urech, E., Puhan, Z., Schallibaum, M., (1999). Changes in milk protein fraction as affected by subclinical mastitis. Journal of Dairy Science; 82: 2402-2411.
 • تاریخ دریافت: 31 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 31 مرداد 1400