بررسی فراوانی سالمونلوز گوساله در گاوداری‌های استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سالمونلوز به عنوان یکی از بیماریهای مهم در گوساله، می­تواند سبب تلفات و کاهش رشد شده، از نظر اقتصادی زیان­های فراوانی را به صنعت دامپروری وارد نماید. به علاوه، زئونوز بودن این بیماری و تهدید سلامت انسان را هم نباید از نظر دور داشت. در این بررسی فراوانی و چهره­های بالینی سالمونلوز در 420 گوساله در 18 گاوداری استان مورد مطالعه قرار گرفت.  نمونه برداری طی دوره یک ساله در فصول چهارگانه سال از مدفوع گوساله­های اسهالی و سایر گوساله­هایی که از نظر بالینی بیمار یا مشکوک تشخیص داده می­شدند، انجام شد. در زمان نمونه­برداری وضعیت حیاتی و علائم بالینی گوساله­ها هم ثبت گردید. نمونه­های مدفوع از هر گوساله در محیط­های غنی کننده به آزمایشگاه میکروبشناسی منتقل و آزمایش­های باکتریولوژیک لازم بر روی آنها انجام گرفت. از 420 نمونه اخذ شده، تنها 2 مورد (47/0 درصد) از نظر سالمونلا مثبت بودند. این 2 مورد هم به دلیل تشخیص سریع و استفاده از آنتی­بیوتیک­های مناسب، بهبود یافتند. هر دو گوساله مذکور در سن 5/1 ماهی قرار داشتند و در فصل زمستان باکتری مذکور جدا گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on prevalence of the Calves Salmonellosis in Dairies of Kermanshah province

چکیده [English]

Salmonellosis is a very important infectious disease of animal species including the calves. Economic losses due to disease can be considerable. It is also one of the most important zoonotic diseases and it can be public health threatening for human. In this study, the prevalence and clinical features of Salmonellosis in 420 calves in 18 dairy farms of Kermanshah province have been evaluated. During a period of 1 year and in each season, fecal samples from calves with diarrhea (in priority) and other calves not clinically in good condition were taken and examined. The Vital status and clinical symptoms of all calves were also recorded. Samples were transported to the microbiology laboratory of the faculty of veterinary medicine of Razi University in enriched media and complete microbiological tests have been performed on them. Out of the 420 samples, only 2 cases (0.47 percent) were positive for Salmonella. Due to early detection and appropriate treatment, both cases went healthy very soon. The age of these calves that were detected in winter was around 1.5 month. Other isolated bacteria were included: E.coli in 348 cases, Proteus in 204 cases, Citrobacter in 106 cases, Yersinia in 60 cases and Enterobacter in 48 cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • salmonellosis
 • calves
 • Diarrhea
 • Kermanshah
 •  اطیابی، ن. زهرایی صالحی، ت. قاضی­سعیدی، ف. و اشراقی، ا. (1391). بررسی مولکولی سرووارهای سالمونلا، سالمونلا تایفی­موریوم و سالمونلا آنتراتیدیس، عامل عفونتهای سالمونلایی گاوها و گوساله­ها در دامپروریهای اطراف تهران. مجله تحقیقات دامپزشکی ایران، دوره 17، شماره 2، صفحات: 133-126.
 •  زهرایی صالحی، ت. (1378). سالمونلا. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ایران، صفحات: 42-58، 67-82، 96-149.
 •  زهرایی صالحی، ت. فقیه حبیبی، ی. نادعلیان، م. ق. (1382). مقایسه ارزش کشت مدفوع، آزمایش آگلوتیناسیون و الایزای نقطه­ای  در تشخیص حاملین سالمونلا. مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 58، شماره 3، صفحات: 292-287.
 •  نادعلیان، م. ق. زهرایی صالحی، ت. فاتح­نیا، ع. (1381). تشخیص آلودگی به سروتیپ­های سالمونلا در گوساله‌های بظاهر سالم با استفاده از آزمایش جلدی. مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 57، شماره 1، صفحات: 158-151.
 •  نادعلیان، م. ق. متحدین، ا. زهرایی صالحی، ت. خواجه­نصیری، ش. لطف­اله­زاده، ص. (1387). بررسی چهره­های بالینی سالمونلوز و میزان شیوع گروه­های سرمی سالمونلا در گوساله. مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 63 شماره 4، صفحات:  246-241.
  •   Carla, L., Hutson, M., Wittum, E., (2002). Prevalence of fecal shedding of salmonella spp in dairy herd. Journal of the American Veterinary Medical Association, 220 (5): 645-649.
  •   Carrique, J.J., Willmington, J.A., Davies, H.R., (2010). Salmonella infection in cattle in Great Britain, 2003 to 2008. Journal of the British Veterinary Association, 167 (15): 560-565.
  •   Clegg, F.G., Chiejina, S.N., Wray, C., (1983). Outbreaks of Salmonella newport infection in dairy herds and their relationship to management and contamination of the environment. Journal of the British Veterinary Association, 112 (25): 580-584.
  •   Elfenbein, J.R., Endicott, T., Porwollik, S., Bogomolnaya, L.M., Guo, J., Anderws, K.D., (2013). Novel determinants of intestinal colonization of salmonella enteric serotype typhimurium identified in bovine enteric infection. Infection and Immunity Journal, 81 (11): 4311-4320.
  •   Gholami, MR., Usefivandy, J., Ezzi, A., (1994). Osteomyelitis with extremities gangrene due to Salmonella dublin in Iran. Research and Reconstruction Journal, 23 (4): 192.
  •   Healy, A.M., Dohety, M.L., (1997). Cervico-thoracic vertebral ostemyelitis in 14 calves. Veterinary Journal, (154): 227-320.
  •   Hirsh, D.C., Zee, Y.C., (1999). Veterinary Microbiology. 2nd ed., England: Blackwell Publishing Company, Wiley, 65-68, 75-79.
  •   Mohammadi, G.H., Maleki, M., Zahraei Salehi, T., (2003). Study on occurunce of septicemic from of salmonellosis in calves in dairy farm around Mashhad. Proccedings of the 13th Veterinary Congress, Mashhad, Iran, 47.
  •   Nadalian, M.G., Bolourchi, M. (1998). Different clinical aspect of salmonellosis in calves. Proceedings of XXth World Buitarics Congress, Sydney, Australia, 897-898.
  •   Rings, D.M., (1985). Salmonellosis in calves. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 1 (3): 529-539.
  •   Rodostit, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W., Constable, P.D., (2007). Veterinary Medicine, Disease associated with bacteria. 10th ed., Philadelphia: Elsevier Publishing, 896-921.
  •   Robinson, R.A., (1996). Salmonellosis in young calves. New Zealand Veterinary Journal, 14 (3-4): 33-39.
  •   Santos, RL., Zhang, S., Tsolis, RM., Baumler, AJ., Adams, LG., (2012). Morphologic and molecular characterization of Salmonella typhimurium infection in neonatal calves. SAGE Journal, 39 (2): 200-215.
  •   Sato, K., Carpenter, T.E., Walker, R.L., (2001). Spatial and temporal clustering of salmonella serotypes isolated from adult diarrheic cattle in California. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 13 (206): 206-212.
  •   Taghipour Bazargani, T., Nadalian, M.G., Atiabi, N., Sasani, F., Bolourchi, M., Valizade, A., (1996). Gangrene of extremities due to salmonellosis in calves. Proceedings of the first Convention of Veterinary Clinician, 185.
 • تاریخ دریافت: 31 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 31 مرداد 1400