ارتباط بین میزان نرمی زوائد عرضی مهره‌های کمری با هایپوفسفاتمی در گاو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی دقت شاخص نرمی زوائد عرضی مهره­های کمری جهت تشخیص زودهنگام استئومالاسی در گاو انجام شده است. در این مطالعه پس از معاینه بالینی و اخذ تاریخچه از مجموع 325 راس گاو با بیماری نا مشخص ارجاعی به درمانگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، 33  راس (1/10درصد) دارای درجاتی از نرمی زوائد عرضی مهره کمری بودند، که به عنوان گروه بیمار و 57 راس گاو که فاقد مشکل فوق بودند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. مقیاس نرمی زوائد مهره­ای در گاوهای مبتلا، با استفاده از لمس در سه درجه (+)، (++) و (+++) تعیین گردید. خونگیری از دام­های بیمار و کنترل بعمل آمد و مقادیر سرمی کلسیم، فسفر، منیزیم و فعالیت آنزیم ALP اندازه‌گیری شد. نتایج اشکار ساخت که تفاوت معنی­داری بین مقدار سرمی فسفر و فعالیت ALP در دو گروه مبتلا و کنترل وجود دارد اما این تفاوت در مقدار سرمی کلسیم و منیزیم دو گروه مبتلا و کنترل معنی­دار نبود. همچنین، تفاوت معنی­داری بین میزان فسفر خون گاوهای مبتلای (+) و گروه کنترل مشاهده نشد اما بین هر یک از زیرگروه­های مبتلای (++) و (+++) با گروه کنترل، تفاوت قابل ملاحظه بود (01/0p<). لذا می‌توان چنین نتیجه­گیری نمود که گاوهای با درجه نرمی (++) و (+++)، از مقدار فسفر خون پایینی در مقایسه با گاوهای سالم، برخوردار بوده و در صورت وجود این نشانه در گاو، جهت پیشگیری از کمبود فسفر و وقوع استئومالاسی، باید اقدامات لازم انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A relationship between hypohposphataemia and plasticity of transvers process of lumbar vertebrates in cattle

چکیده [English]

This Survey was conducted to evaluate the plasticity and firmness of transverse process of lumbar vertebrates for early clinical diagnosis of osteomalacia in cattle. After clinical examination and history taking, out of 325 cows, admitted to the faculty of veterinary medicine of Shahid Chamran University for an unknown illness, 33 heads (10.1%) had some degrees of plasticity of transverse process of lumbar vertebrate. So, they were chosen as patient group and 57 cows with normal vertebrate selected as control group. The scale of plasticity and firmness of transverse process in patient group was determined with palpation in three degrees as (+), (++) and (+++). Blood samples of both groups were collected and the serum was separated for biochemical analysis of Calcium, Phosphorus, Magnesium and Alcalin phosphatase activity. The results showed that there was a statistically significant difference between level of serum phosphorus and Alp in patient and control groups but no difference was noticed in serum calcium and magnesium level. No significant difference between level of blood phosphor in patient (+) and control groups was observed (p>.05) but a significant difference was found between level of phosphor in each patient (++) and (+++) with control group (p<.01). Therefore, the results of present study suggested that, patient cows with plasticity (++) and (+++) had lower level of blood phosphorus in comparison with those without such a problem and with existing this sign in clinical examination, necessary action should be taken for prevention of exacerbated phosphorus deficiency and occurrence of future osteomalacia in cattle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypophosphataemia
  • Plasticity
  • Lumbar vertebrate
  • cattle
  • تاریخ دریافت: 31 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 31 مرداد 1400