مطالعه تغییرات چربی و پروتئین شیر در ارتباط با pH شکمبه در گاوهای شیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعه حاضر جهت بررسی ارتباط بین چربی و پروتئین شیر با تغییرات pH شکمبه در گاوهای شیری در گله‌های مورد مطالعه انجام گرفت. در این خصوص تعداد 84 رأس گاو شیری هلشتاین در 7 گله در روزهای شیرواری 60 تا150 روز (از هر گله 12 رأس) انتخاب شدند. نمونه‌های شیر جهت آزمایش چربی و پروتئین اخذ شدند. نمونه‌های مایع شکمبه با استفاده از روش رومنوسنتز انجام شد و pH آن با استفاده از pH متر پرتابل اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ارتباط معنا داری بین pH شکمبه با چربی شیر وجود ندارد ولی این ارتباط بین پروتئین شیر و pH شکمبه مثبت و معنا دار بود  (05/ p< ). نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که  کاهش pH شکمبه و کاهش چربی شیر در وضعیت‌هایی به وجود می‌آیند که در آن یک جیره با کنسانتره بالا و فیبر کم ( عدم بالانس جیره ) به گاو شیری داده می‌شود و به این صورت بیان شود که اسیدوز تحت حاد شکمبه در وضعیت هایی که کاهش چربی شیر به وقوع می‌پیوندد پیشرفت می‌کند. از طرف دیگر باید توجه داشت از آن جایی که دوره و شدت بیماری ممکن است کم باشد و مدت زمان کاهش pH شکمبه به زیر نقطه برش کوتاه باشد و بیماری در گله به صورت متناوب و مزمن یا اسیدوز تحت حاد مزمن شکمبه دیده شود که با نشانه­های بالینی همخوانی نداشته باشد. هنگام فرموله کردن جیره باید کلیه موارد مربوط از قبیل نوع مواد خوراکی، روش‌های پروسس کردن آن‌ها ، مواد افزودنی به جیره و میزان هضم فیبر و نشاسته نیز در نظر گرفته شود تا علاوه بر حفظ pH شکمبه در مقدار مطلوب آن تغییرات چربی و پروتئین نیز کمتر بوده و تولید شیر در گله نیز در حد اپتیمم خود باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of fat and protein milk changes in relation to rumen pH in dairy cow

چکیده [English]

This study was done to investigate the relation between fat and protein milk with rumen pH changes and subacute ruminal acidosis in some dairy herds. For this purpose 7 dairy herds in Alborz and Tehran provinces of Iran were selected. In each herd 12 cows between 60-150 days of lactation were randomly selected. Milk samples were collected. Rumen fluid were collected by rumenocentesis and ruminal fluid pH was measured with portable pH meter. Data were statistically analysed for correlation. The results showed that there were no significant correlation between milk fat and ruminal pH. The correlation between milk protein and ruminal pH were statistically significant. The level of significance was showed with p< 0.05. The results show that the reduction in rumen pH and milk fat arise in situations where a high-concentrate ration with low fiber (non-balanced ration) and it should be stated that SARA may develop in the same situations where low milk fat is likely to develop. It should be consider because of the short duration and severity of the diseases and short duration of rumen pH below cut off point in some instance (chronic SARA) which does not in accordance with clinical signs. In formulation of the ration all of the factors should be consider which include type of feed, method of feed process, feed additives, fibre and starch digestibility. These result in minimum changes in milk and protein and rumen pH should be in optimum producing of milk in the herd.

کلیدواژه‌ها [English]

 • milk fat
 • Milk protein
 • Rumenocentesis
 • dairy cow
 • Rumen pH
 • نادعلیان، م. (1381). بیماری های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان، انتشارات دانشگاه تهران: 180 -178
 • ناصریان،ع. فرزانه، ن. حسنی، س. باشتنی، م. (1386).مدیریت گله بزرگ گاو شیری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد:580 -570
  • Enemark, J.M.D., (2009). The monitoring ,prevention and treatment of sub-acute ruminal acidosis (SARA): A review.The Veterinary Journal (176): 32-43.
  • Enemark, J.M.D., Jorgensen, R.J., Kristensen, N.B., (2004). An evaluation of parameters for the detection of subclinical rumen acidosis in dairy herds. Veterinary Research Communications, (28): 687-709.
  • Enemark, J.M.D., Jorgensen, R.J., Enemark, P., (2002). Rumen Acidosis with Special Emphasis on Diagnostic Aspects of Subclinical Rumen Acidosis: A Review. Veterinarija ir Zootechnika.T.(20): 42.
  • Fubbini, S., Divers, T.J., Anderson, T.E., (2008). Rebhun´ s Diseases of  Dairy Cattle. Saunders pub. 2th Edition. 134- 135.
  • Garrett, E. F., Pereira, M.N., Nordlund, K.N., Armentano, L.E., Goodger, W.J., Oetzel, G.R., (1999). Diagnostic methods for the detection of subacute ruminal acidosis in dairy cows. Journal of Dairy Science. (82):1170-1178.
  • Garry, F., McConnel, C., Vaughan, B., (2009). Large animal internal medicine. Mosby pub, 4th edition. 829-830
  • Kersting, K.W., Thopson, J.R., Connolly, M.J., (2009). Current Veterinary Therapy Food Animal Practice.Saunders Elsevier Pub.5th edition. 23-27.
  • Keunen, J. E., Plaizier, J.C., Kyriazakis, L., Duffield, T.F., Widowski, T.M., Lindnger, M.T., McBride, B.W., (2002). Effect of a subacute ruminal acidosis model on the diet selection of dairy cows. Journal of Dairy Science.(85): 3304-3313.
  • Kleen, J.L.,  Hooijer, G.A., Rehage, J., Noordhuizen, J.P.T.M., (2009). Subacute ruminal acidosis in Dutch dairy herds.Veterinary Record; (164): 681-684.
  • Kleen, J.L., Hooijer, G.A., Rehage, J., Noordhuizen, J.P.T.M., (2004). Rumenocentesis (rumen puncture): a viable instrument in herd health diagnosis. Deutsche Tierärztliche Wochenschrift (111): 458-462.
  • Krause, K. M., Oetzel, G.R., (2005). inducing subacute ruminal acidosis in Lactating dairy cows. Journal of  Dairy Science. (88): 3633-3639.
  • Morgante, M., Gianesella, M., Casella, S., Ravarotto, L., Stella, C., Givdice, E., (2009). Blood gas analyses, ruminal and blood pH, urine and Faecal pH in dairy cows during Subacute ruminal acidosis. Comparative Clinical Pathology. (18): 229-232.
  • Oetzel, G.R., (2007). Subacute Ruminal Acidosis in Dairy Herd, Physiology, Pathophysiology, Milk Fat Responses, and Nutritional Management. American Association of Bovine Practitioners. 40th Annual conferee, September ,Vancouver. B. C. Canada.
  • Plaizier, J. C., Krause, D.O., Gozho, G.N., Mc Bride, B.W., (2009). Subacute ruminal acidosis in dairy cows: The physiological causes, incidence and consequence. The veterinary Journal (176): 21-31.
  • Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, W.K., Constable, P.D., (2007). Veterinary Medicine, A textbook of the disease of cattle, horses, sheep, pigs and goats. Saunders pub. 10th edition, 314-325.
  • Stone, W. C., (2004). Nutritional Approaches to Minimize Subacute Ruminal Acidosis and Laminitis in Dairy cattle. Journal of  Dairy Science. (87): 13- 26.
  • Tajik, J., Nadalian, M.G., Raoofi, A., Mohammadi, G.R., Bahonar, A.R., (2009). Prevalence of subacute ruminal acidosis in some dairy herds of Khorasan Razavi Province, Northeast of Iran. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, Vol. 10, No. 1, Ser. No.26.
 • تاریخ دریافت: 24 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 مرداد 1400